728 x 90

Σταθεροί οι μισθοί στην Energean Oil

Σταθεροί οι μισθοί στην Energean Oil

Υπογράφηκε συλλογική σύμβαση εργασίας χωρίς περικοπές στις απολαβές των εργαζομένων

«Πράσινο φως» για έρευνες στις περιοχές Σάρα και Μίρα μετά την πιστοποίηση από τον Επίτροπο Πετρελαίου του Ισραήλ

Energean Oil

1

Σ
υλλογική σύμβαση εργασίας υπογρά­φηκε μεταξύ της δι­οίκησης της Energean Oil και του σωματείου εργαζομένων στα πετρέ­λαια «Το Βαρέλι». Η σύμ­βαση έχει διάρκεια ενός έτους και διατηρεί αμε­τάβλητους τους μισθούς και τα επιδόματα των εργαζομένων. Επιπλέον έγιναν και κάποιες ευνο­ϊκές για τους εργαζομέ­νους διευθετήσεις που αφορούν στις αμοιβές υπερωριακής απασχό­λησης.

Η σύμβαση υπογράφηκε στα γραφεία της Energean Oil στην Καβάλα, παρου­σία του προέδρου της επι­χείρησης Μαθιού Ρήγα.

Η υπογραφή της σύμβα­σης έγινε σε μία περίοδο που τα οικονομικά των πε­τρελαϊκών εταιριών βρί­σκονται «στα κάτω» τους, εξαιτίας της κατακόρυφης μείωσης των τιμών του πετρελαίου διεθνώς. Εί­ναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο χρονικό διάστη­μα έχουν καταγραφεί πε­ρισσότερες από μισό εκα­τομμύριο απολύσεις εργα­ζομένων στον πετρελαϊκό κλάδο, ενώ αρκετές επι­χειρήσεις βρίσκονται αντι­μέτωπες με σοβαρά οικο­νομικά προβλήματα και κάποιες έχουν βάλει «λου­κέτο».

Αντίθετα, η Energean Oil όχι μόνο δεν προχώρησε σε απολύσεις, αλλά διατή­ρησε σταθερές τις οικονο­μικές απολαβές των εργα­ζομένων, εξασφαλίζοντας έτσι την εργασιακή ειρή­νη, η οποία αποτελεί βασι­κό παράγοντα ανάπτυξης κάθε επιχείρησης. Κι αυτό μέσα σε ένα δυσμενές οι­κονομικό περιβάλλον, το οποίο έχει επηρεάσει ακό­μα και παγκόσμιους πε­τρελαϊκούς κολοσσούς.

 

Πιστοποίηση από τον Επίτροπο Πετρελαίου του Ισραήλ

Εγκρίθηκε από τον Επί­τροπο Πετρελαίου του Ισ­ραήλ ως operator, σύμ­φωνα με πηγές της εται­ρείας, η αίτηση της ελλη­νικής Energean Oil & Gas, της εταιρείας δηλαδή που εκμεταλλεύεται σήμερα τα κοιτάσματα του Πρίνου.

Παρά τις μεγάλες δυσκολί­ες που έχει σήμερα η έρευ­να, ειδικά στα βαθιά νερά του Ισραήλ, με τις τιμές του πετρελαίου να παρα­μένουν σε χαμηλά επίπε­δα, η εξέλιξη αυτή ανοί­γει το δρόμο μελλοντικής αναζήτησης συμμαχιών για την ελληνική εταιρεία, ώστε πιθανόν να επιχειρή­σει επανάκαμψη στην ευ­ρύτερη περιοχή, στο βαθ­μό βέβαια που αλλάξουν προς το καλύτερο οι συν­θήκες.

Εκτιμάται ότι για την πι­στοποίηση της Energean από τον Επίτροπο Πετρε­λαίου του Ισραήλ, βαρύνο­ντα ρόλο έπαιξε το γεγο­νός ότι έχει συστήσει κοι­νό σχήμα με την «Ocean Rig» του εφοπλιστή Γιώρ­γου Οικονόμου, εταιρεία που διαθέτει παγκοσμίως έναν από τους μεγαλύτε­ρους στόλους «πλοίων – γεωτρύπανων» και πλω­τών εξεδρών με ειδίκευση στις γεωτρήσεις στα βαθιά νερά.

Υπενθυμίζεται ότι η κοι­νή εταιρεία «Ocean Energean» είχε συμμετο­χή με ρόλο οperator στην άδεια για τις περιοχές Σάρα και Μίρα στα βαθιά νερά ανοιχτά του Ισραήλ, ωστόσο λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών του πε­τρελαίου οι έρευνες δεν προχώρησαν.

Το «παιχνίδι» πάντως στο Ισραήλ έχει κινητικότη­τα, αφού οι δύο εταιρείες (Delek και Noble Energy) που εκμεταλλεύονται τα δύο μεγάλα κοιτάσματα της χώρας είναι υποχρε­ωμένες να πουλήσουν με­ρίδια μετά τη σχετική από­φαση της ισραηλινής επι­τροπής ανταγωνισμού.

Οι δύο κολοσσοί, μετά από νόμο που ψήφισε το Ισρα­ήλ τον περασμένο Νοέμ­βριο, θα έπρεπε να που­λήσουν δικαιώματά τους, ενώ η κυβέρνηση, προ­κειμένου να προσελκύσει επενδυτές και να ανοίξει την αγορά, παρέχει μα­κροχρόνιες εγγυήσεις στα­θερότητας, ως προς το φο­ρολογικό πλαίσιο κλπ.

Νέα σε εικόνες


Ελλάδα

Αγροτικά