728 x 90

4 προσλήψεις στο κέντρο κοινότητας Δήμου Παγγαίου

4 προσλήψεις στο κέντρο κοινότητας Δήμου Παγγαίου

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

«ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΕΚΤ»- ΤΙΤΛΟΣ: «Κέντρα Κοινότητας», στο

Δήμο Παγγαίου που εδρεύει στην Ελευθερούπολη Ν. Καβάλας, και συγκεκριμένα του εξής,

ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),

με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

2 ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1 ΠΕ ή ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ /ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των

λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα

απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων

Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις

"Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων"» δικαιολογητικά,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 10

«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω

Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ

ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από

αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από

δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας

στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, Φρίξου Παπαχρηστίδη 137Α, Τ.Κ.641 00

Ελευθερούπολη, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού υπόψη: κας

Λαμπρινού Ελένης και κ. Κοκονάκη Βασίλη (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2592350025 και

2592350026 αντίστοιχα). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το

εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος

αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των

υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας

μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών

προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση

ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω

διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες

ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της

παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του

δημοτικού καταστήματος του Δήμου Παγγαίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν

μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την

παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα

(δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη

εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας

στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα

ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -—Έντυπα – Διαδικασίες

Διαγωνισμών Φορέων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης

Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου

μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην

κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα

έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων –

Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)

Νέα σε εικόνες


Ελλάδα

Αγροτικά